Közzétételi lista


KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

OM azonosító: 033032
Intézmény neve: PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
Székhely címe: 2721 Pilis, Rákóczi út 42.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezető neve: Orbán Péterné
Telefonszáma: 29/696350
E-mail címe: jatekorszag.ovoda@pilis.hu
Ellátott feladatok: -óvodai nevelés

2. Fenntartó adatai
Fenntartó: Pilis Város Önkormányzat Fenntartó
címe: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
Fenntartó típusa: városi önkormányzat
Képviselő neve: Hajnal Csilla
Telefonszáma: 29/498-142
E-mail címe: hivatal@pilis.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.)
Ellátott feladatok: - óvodai nevelés
002 - Pilisi Játékország Óvoda Meserét Tagintézménye (2721 Pilis, Kávai út 19.)
Ellátott feladatok: - óvodai nevelés
003 - Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagintézménye (2721 Pilis, Attila utca 8.)
Ellátott feladatok: - óvodai nevelés
033032 PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

Óvodai csoportok száma:
kis csoport: 1 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 1 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 5 /
kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 1 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 4
kis csoport: 1 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 2


4. Intézmény statisztikai adatai


Összes feladatellátási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitólétszáma
Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya
csoport-
szoba összesen
Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma


Összesen
ebből


leányok
SNIóvoda
3
394
194
14
28
15
30


Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő)

Intézményvezető: 1 fő
Intézményvezető-helyettes: 1 fő
Tagintézmény-vezető: 2 fő
Felsőfokú óvodai csop. fogl. : 21 fő
Középfokú óvodai csop. fogl. : 1 fő
Logopédus/Gyógypedagógus: 1 fő
Pszichológus: 1 fő
Összesen: 28 fő

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok

Óvodatitkár: 1 fő
Dajka: 15 fő
Pedagógiai asszisztens: 5 fő

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 
Pilisi Játékország Óvodába a következő nevelési évre történő beiratkozás a Nkt törvény által meghatározott április 20. – május 20. közötti időszakban, a fenntartó által kijelölt időpontban történik. 
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ idejét, módját 30 nappal előbb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák és a városi közintézmények hirdetőtábláján. 

2020-2021 évi beíratáshoz szükséges dokumentumok: >>> Óvodai beiratkozás hirdetménye 1.sz. mell. >>> Jelentkezési lap 2020/2021 Óvoda 2.mell. >>> Kérelem gyermek felmentés 3.mell. >>> Külföldi tanulmányok bejelentése nyomtatvány 4.mell. 

A beiratkozásra meghatározott idő: Pilisi Játékország Óvodába a következő nevelési évre történő beiratkozás a Nkt törvény által meghatározott április 20. – május 20. közötti időszakban, a fenntartó által kijelölt időpontban történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ idejét, módját 30 nappal előbb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák és a városi közintézmények hirdető felületein.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 15 
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: Pilisi Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) Házirendjének értelmében: /A Pilisi Játékország Óvoda nevelőtestülete az 5/2015. (IX.8.) számú határozatával jóváhagyta./ 
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles. Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna) az egész napos ellátásban. 
Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg, az esedékes térítési díjról a szülők az óvónőktől, illetve Pilisi Játékország Óvoda faliújságjáról tájékozódhatnak. 
Ingyenes étkezés 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatási jogszabály alapján: 151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy ae) nevelésbe vették (5b) az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 5 / 7 (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
Ingyenes étkezésben részesülő gyermek esetén a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az étkezést előre, írásban kell megrendelnie, a lemondást is írásban kell jeleznie az óvodapedagógusnál kihelyezett nyilvántartásban. 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 
A Játékország Óvoda nyitva tartása: Pilisi Játékország Óvoda: 6-18 óráig 
Meserét tagintézmény: 6-17 óráig 
Gesztenyéskert tagintézmény: 6-17 óráig 

Intézményünk a fenntartó engedélye alapján, nyáron négy hétig zárva tart, melynek pontos időtartamáról a szülők február 15-ig tájékoztatást kapnak. 

A nyári zárás ideje alatt a város másik, erre a célra kijelölt óvodájában maximum két hétre óvodai ellátást lehet igénybe venni. 

Pilisi Játékország Óvoda: 2020.június 29. - 2020. július 24. Nyitás: 2020. július 27. 
Meserét tagintézmény: 2020. július 13. - 2020. augusztus 7. Nyitás: 2020. augusztus 10. Gesztenyéskert tagintézmény: 2020. július 13. - 2020. augusztus 7. Nyitás: 2020. augusztus 10. 

Mindhárom intézmény zárva tart: 2020. július 13. - 2020. július 24. 

Munkaszüneti napok 2019/2020 Év
Munkaszüneti nap Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap / szombat / 
2019. Október 23. November 1. 
 December 24. December 7. szombat 
 December 27. December 14. szombat 
 December 25-26. 2020. 
Január 1.
 Április 10.-Április 13.
 Május 1.
 Május 31.-Június 1. 
 Augusztus 20.-21. Augusztus 29. szombat

 Nevelés nélküli munkanapok: 
2019.09.23. 
2019.11.22. 
2020.04.17. 
2020.06.19. 
2020.08.28.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 
Pilisi Város Nap - 2019.09.14. 
Márton nap, lámpás felvonulás - 2019.11.11. 
Városi Ádventi napok - 2019.12.08. 
Nyílt napok - 2020.01.20.-2020.01.22. 
Farsang - 2020.02.07. 
Nyílt napok - 2020.03.17.-2020.03.19. 
Gyermeknap - 2020.05.22. 
Családi nap - 2020.05.29. 

Nincsenek megjegyzések: