Közzétételi lista


033032
PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
2721 Pilis, Rákóczi út 42.
OM azonosító: 033032

Intézmény neve: PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
Székhely címe: 2721 Pilis, Rákóczi út 42.
Székhelyének megyéje: Pest
Intézményvezeto neve: Orbán Péterné
Telefonszáma: 29/696350
E-mail címe: ovodapilis@gmail.com
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.11.18.
Fenntartó: Pilis Város Önkormányzat
Fenntartó címe: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
Fenntartó típusa: városi önkormányzat
Képviselo neve: Hajnal Csilla
Telefonszáma: 29/498-142
E-mail címe: hivatal@pilis.hu
3. Az intézmény muködo feladatellátási helyei
001 - PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés
002 - Pilisi Játékország Óvoda Meserét Tagintézménye (2721 Pilis, Kávai út 19.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés
003 - Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagintézménye (2721 Pilis, Attila utca 8.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés
Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évbol
001 - PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=033032&th=001
002 - Pilisi Játékország Óvoda Meserét Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=033032&th=002
003 - Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagintézménye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=033032&th=003

5. Általános adatok

A felvételi lehetoségekrol szóló tájékoztató:
Pilisi Játékország Óvodába a következo nevelési évre történo beiratkozás a Nkt törvény által meghatározott április 20. – május
20. közötti idoszakban, a fenntartó által kijelölt idopontban történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ idejét, módját 30 nappal elobb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon /plakátok
kihelyezésével/ az óvodák és a városi közintézmények hirdetotábláján.
2021-2022 évi beíratáshoz szükséges dokumentumok:
>>> Óvodai beiratkozás hirdetménye 1.sz. mell.
>>> Jelentkezési lap 2020/2021 Óvoda 2.mell.
>>> Kérelem gyermek felmentés 3.mell.
>>> Külföldi tanulmányok bejelentése nyomtatvány 4.mell.

A beiratkozásra meghatározott ido:
Pilisi Játékország Óvodába a következo nevelési évre történo beiratkozás a Nkt törvény által meghatározott április 20. – május
20. közötti idoszakban, a fenntartó által kijelölt idopontban történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ idejét, módját 30 nappal elobb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon /plakátok
kihelyezésével/ az óvodák és a városi közintézmények hirdeto felületein.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
15

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy fore megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Pilisi Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) Házirendjének értelmében: /A Pilisi Játékország Óvoda
nevelotestülete az 5/2015. (IX.8.) számú határozatával jóváhagyta./
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által biztosított szolgáltatások közül az
étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna) az egész napos ellátásban.
Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg, az esedékes térítési díjról a szülok az óvónoktol, illetve Pilisi
Játékország Óvoda faliújságjáról tájékozódhatnak.

Ingyenes étkezés
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatási jogszabály alapján:
151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. (a
továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) az óvodai nevelésben részesülo gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülo nyilatkozata alapján az egy fore jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
kötelezo legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették
(5b) az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen veheto igénybe.
Ingyenes étkezésben részesülo gyermek esetén a szülonek, vagy törvényes képviselonek az étkezést elore, írásban kell
megrendelnie, a lemondást is írásban kell jeleznie az óvodapedagógusnál kihelyezett nyilvántartásban.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggo értékelésének nyilvános megállapításai és idopontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenorzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevoszék ellenorzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenorzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
A Játékország Óvoda nyitva tartása:
Pilisi Játékország Óvoda: 6-18 óráig
Meserét tagintézmény: 6-17 óráig
Gesztenyéskert tagintézmény: 6-17 óráig

Intézményünk a fenntartó engedélye alapján, nyáron négy hétig zárva tart, melynek pontos idotartamáról a szülok február 15-ig
tájékoztatást kapnak.
A nyári zárás ideje alatt a város másik, erre a célra kijelölt óvodájában maximum két hétre óvodai ellátást lehet igénybe venni.
A nyári zárva tartás ideje jelenleg egyeztetés alatt áll.

Munkaszüneti napok 2020/2021
Év Munkaszüneti nap Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap / szombat /
2020. Október 23.
December 24. December 12. szombat
December 25-26.
2020. Január 1.
Március 15.
Április 2.-Április 5.
Május 23.- Május 24.
Augusztus 20.
Nevelés nélküli munkanapok:
2020.09.28.
2021.01.11.
2021.05.07.
2021.06.18.
2021.08.30.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentosebb rendezvények, események idopontjai:
Pilisi Város Nap - 2019.09.14.
Márton nap, lámpás felvonulás - 2019.11.11.
Városi Ádventi napok - 2019.12.08.
Nyílt napok - 2020.01.20.-2020.01.22.
Farsang - 2020.02.07.
Nyílt napok - 2020.03.17.-2020.03.19.
Gyermeknap - 2020.05.22.
6 / 7
Családi nap - 2020.05.29.
Ballagás, búcsú - 2020.06.05.

A pedagógiai-szakmai ellenorzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
.
Utolsó frissítés: 2020.11.18.

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek
7. Muködését meghatározó dokumentumok
A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2020. november 18.
Óvodai csoportok száma: kis csoport: 1 / középso csoport: 0 / nagy csoport: 1 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 5 / kis csoport: 1 /
középso csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 2 / kis csoport: 0 / középso
csoport: 0 / nagy csoport: 1 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 4

Muködését meghatározó dokumentumok
A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2020. november 18.

Szervezeti és muködési
szabályzat:

Házirend:

Pedagógiai program:
 https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-033032-0

Nincsenek megjegyzések: