Közzétételi lista


A Pilisi Játékország Óvoda nyitva tartása:
Pilisi Játékország Óvoda:
6-18 óráig
Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye:
6-17 óráig
Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye:
6-17 óráig


Intézményünk a fenntartó engedélye alapján, nyáron négy hétig zárva tart, melynek pontos időtartamáról a szülők február 15-ig tájékoztatást kapnak.
A nyári zárás ideje alatt a város másik, erre a célra kijelölt óvodájában maximum két hétre óvodai ellátást lehet igénybe venni.

Pilisi Játékország Óvoda:
2017. július 17. – 2017. augusztus 11.
Nyitás: 2017. augusztus 14.

Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye:
2017. július 03. – 2017. július 28.
Nyitás: 2017. július 31.

Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye:
2017. július 03. – 2017. július 28.
Nyitás: 2017. július 31.

Mindhárom óvoda zárva tart:
2017. július 17. – 2017. július 28.

Nevelés nélküli munkanapok:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3§ (5) (6) bekezdése alapján évente öt munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről – a törvénynek megfelelően – azt megelőzően minimum 7 munkanappal előtte értesítjük a szülőket.

2016. november 25.
2017. január 20.
2017. március 24.
2017. április 28.
2017. június 16.
Munkaszüneti napok 2016/2017

Munkaszüneti nap
Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap / szombat /
2016
Október 31.
Október 15. szombat 
November 1.
-
December 26.

Március 15.


Április 17. Húsvét

Május 1.Június 5. Pünkösd
A Pilisi Játékország Óvoda pedagógus és nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottainak létszáma, szakképzettsége:

27 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus
1 fő középfokú végzettségű óvodapedagógus
1 fő óvodatitkár
2 fő felsőfokú végzettségű logopédus
4 fő szakvizsgával rendelkező pedagógiai asszisztens
1 fő óvodapszichológus
14 fő szakvizsgával rendelkező dajka
Pilisi Játékország Óvoda gyermekcsoportjainak létszám szerinti megoszlása (2016.10.01.)
Pilisi Játékország Óvoda összesen: 14 csoport

Pilisi Játékország Óvoda: 7 csoport
Csillagszem csoport      25 fő
Katica csoport              28 fő
Kerekerdő csoport                  26 fő
Margaréta csoport                  29 fő
Napraforgó csoport      28 fő
Napsugár csoport                   26 fő
Tarka lepke csoport      26 fő

Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye:5 csoport
Csipet-csapat csoport   27 fő
Gézengúz csoport          25 fő
Kiscsikó csoport           28 fő
Pillangó csoport            27 fő
Süni csoport                           25 fő

Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye:2 csoport
Cicamica csoport          27 fő
Micimackó csoport       28 főPilisi Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) Házirendjének értelmében: /A Pilisi Játékország Óvoda nevelőtestülete az 5/2015. (IX.8.) számú határozatával jóváhagyta./

Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna) az egész napos ellátásban.
Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg, az esedékes térítési díjról a szülők az óvónőktől, illetve Pilisi Játékország Óvoda faliújságjáról tájékozódhatnak.

Ingyenes étkezés
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatási jogszabály alapján:

151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a)      az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették
(5b) az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Ingyenes étkezésben részesülő gyermek esetén a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az étkezést előre, írásban kell megrendelnie, a lemondást is írásban kell jeleznie az óvodapedagógusnál kihelyezett nyilvántartásban.Pilisi Játékország Óvodába a következő nevelési évre történő beiratkozás a Nkt törvény által meghatározott április 20. – május 20. közötti időszakban, a fenntartó által kijelölt időpontban történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ idejét, módját 30 nappal előbb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák és a városi közintézmények hirdető.

>>> Játékország Óvoda Házirendjének teljes és hivatalos szövege ezen az oldalon érhető el.

>>> Játékország Óvoda Pedagógiai Programja ezen az oldalon érhető el.

>>> Játékország Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) ezen az oldalon érhető el.


2017-2018 évi beíratáshoz szükséges dokumentumok:

>>> Óvodai beiratkozás hirdetménye 1.sz. mell. ezen az oldalonérhető el

>>> Jelentkezési lap 2017 2018 Óvoda 2.mell. ezen oldalon érhető el

>>> Munkáltatói igazolás 2017 2018 ezen az oldalon érhető el

>>> Kérelem gyermek felmentés 3.mell. ezen az oldalonérehető el

>>> Külföldi tanulmányok bejelentése nyomtatvány 4.mell. ezen az oldalon

Nincsenek megjegyzések: