2021. április 29., csütörtök

Tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozásról

 

A Pilisi Játékország Óvoda tájékoztatója a

2021/2022 nevelési évre történő beiratkozásról

 

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni, a 2021/2022. nevelési évre.

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Pilisi Játékország Óvoda az alábbi időpontokban tartja – személyes megjelenés nélkül – az óvodás korú gyermekek beiratkozását:

1.      2021. május 10.-11.-12. napjain online módon fogadja azon gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatát, akik a Pilisi Játékország Óvoda intézményeibe szeretnék beíratni gyermeküket a 2021/2022-es nevelési évre. Az óvoda honlapján (www.pilisiovodak.hu) elérhető a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény, valamint az online jelentkezéshez szükséges nyilatkozatok: adatkezelési nyilatkozat, felügyeleti jog gyakorlója, jelentkezési lap. A nyomtatványok minden oldalát hiánytalanul kitöltve, dátummal, aláírással ellátva a beiratkozas.jatekorszagovoda@pilis.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek, kizárólag a fent megjelölt időpontban. Akinek nem áll módjában nyomtatni, az óvodában (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) személyesen kérhet - kaphat nyomtatott példányt, amelyet kitöltve és aláírva ebben az időszakban le is adhat. Telefonon az alábbi számokon lehet érdeklődni: 06-29/696-350; 06-29/498-153.

2.      Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve ha minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Felvételi kérelmüket az 1. pontban foglaltaknak megfelelően adják be).

3.      A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhelye szerinti megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalnál kérheti a gyermeke felmentését.

4.      Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az Oktatási Hivatalt. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges okmányok a Hirdetményben felsorolásra kerültek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében.

Az újonnan jelentkezett gyermekek személyes adatait tartalmazó dokumentumok bemutatása 2021. május 13 - tól (csütörtök) folyamatosan történik, előzetes időpont egyeztetés alapján.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2021/2022-es nevelési évre szeretnék intézményeinkbe gyermeküket beíratni, azt a fentiek alapján tegyék meg!

 

                                                                                               Orbán Péterné

                                                                                               Intézményvezető

Nincsenek megjegyzések: