2021. április 29., csütörtök

Tájékoztató nyári zárva tartásról

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatás a 2021. évi nyári zárva tartásról:

 


-        2021. június 28. – 2021.július 23.

Meserét tagintézmény és Gesztenyéskert tagintézmény 

-        Nyitás: 2021.július 26.

 

-        2021. július 26.- 2021. augusztus 19.

Pilisi Játékország Óvoda

-        Nyitás: 2021. augusztus 23.

 


Óvodavezetés


Tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozásról

 

A Pilisi Játékország Óvoda tájékoztatója a

2021/2022 nevelési évre történő beiratkozásról

 

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni, a 2021/2022. nevelési évre.

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Pilisi Játékország Óvoda az alábbi időpontokban tartja – személyes megjelenés nélkül – az óvodás korú gyermekek beiratkozását:

1.      2021. május 10.-11.-12. napjain online módon fogadja azon gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatát, akik a Pilisi Játékország Óvoda intézményeibe szeretnék beíratni gyermeküket a 2021/2022-es nevelési évre. Az óvoda honlapján (www.pilisiovodak.hu) elérhető a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény, valamint az online jelentkezéshez szükséges nyilatkozatok: adatkezelési nyilatkozat, felügyeleti jog gyakorlója, jelentkezési lap. A nyomtatványok minden oldalát hiánytalanul kitöltve, dátummal, aláírással ellátva a beiratkozas.jatekorszagovoda@pilis.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek, kizárólag a fent megjelölt időpontban. Akinek nem áll módjában nyomtatni, az óvodában (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) személyesen kérhet - kaphat nyomtatott példányt, amelyet kitöltve és aláírva ebben az időszakban le is adhat. Telefonon az alábbi számokon lehet érdeklődni: 06-29/696-350; 06-29/498-153.

2.      Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve ha minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Felvételi kérelmüket az 1. pontban foglaltaknak megfelelően adják be).

3.      A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhelye szerinti megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalnál kérheti a gyermeke felmentését.

4.      Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az Oktatási Hivatalt. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges okmányok a Hirdetményben felsorolásra kerültek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében.

Az újonnan jelentkezett gyermekek személyes adatait tartalmazó dokumentumok bemutatása 2021. május 13 - tól (csütörtök) folyamatosan történik, előzetes időpont egyeztetés alapján.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2021/2022-es nevelési évre szeretnék intézményeinkbe gyermeküket beíratni, azt a fentiek alapján tegyék meg!

 

                                                                                               Orbán Péterné

                                                                                               Intézményvezető

2021. április 12., hétfő

Hirdetmény 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozáshoz

 

                                                                                                                                                             1. sz. melléklet

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

 

                                         Pilis városában a következő időpontokban történik:

 

2021. május 10.              8.00 16.00 óra között

2021. május 11.              8.00 16.00 óra között

2021. május 12.              8.00 16 00 óra között

 

A beíratás helye:

Pilisi Játékország Óvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2011. évi CXC. tv. 8. §)

A kijelölt szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78.).

A kérelmeket postai úton tudja a szülő elküldeni a kérelmező adataival és a gyermekének adataival, elérhetőségének feltűntetésével, valamint a területi védőnő és az óvodavezető véleményének kikérésével és megküldésével.

A kérelmeket a Pilisi Kirendeltségén (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) is leadhatják személyesen, ügyfélfogadási időben.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodaköteles gyermek külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára a következő linken érhető el az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A nyilatkozatot a szülő köteles bemutatni az óvodai intézmény részére!

 

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1, utolsó napja 2022. augusztus 31.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az óvoda nevelhet.

 

Pilis Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

A beiratkozáshoz Pilis város honlapjáról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, a „JELENTKEZÉSI LAP”.

 

A gyermek beíratásához közös szülői felügyelet mellett mindkét szülő jelenléte szükséges.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

-      a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

-      a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

-      a gyermek TAJ kártyáját,

-      a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-      igazolást a védőnőtől arról, hogy a gyermek a kötelező oltásait megkapta,

-      a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

-      amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

-      amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

-      nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének bemutatása

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvoda körzethatárai változatlanok maradnak.

 

A jelen Hirdetmény az óvodában, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve, valamint Pilis város honlapján, a www.pilis.hu oldalon kerül meghirdetésre, amelyet a Képviselő-testület 59/2020. (II.27.) sz. határozatával fogadott el.