2014. május 5., hétfő

Óvodai beíratás...Tisztelt Szülők!

Akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2014/15. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) az Önkormányzat fenntartásában működő Játékország Óvodába beíratkozzanak:

1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2014. május 05-én (hétfő) 08:00 – 18:00 óra között,

2014. május 06-a és 08-a (kedd, szerda, csütörtök) 08:00 – 16.00 óra között

2014. május 09-én (péntek) 08:00-12:00 óra között

2. A beíratás helye:

Játékország Óvoda 2721 Pilis Rákóczi út 42.

3. Az óvoda felvételi körzete: Pilis Város közigazgatási területe

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Pilis Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

8. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Pilis, 2014. április 03.


Tóth László
jegyző

Nincsenek megjegyzések: