2022. április 19., kedd

Beiratkozás 2022

 

                                                                                                                                                             1. sz. melléklet

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

                                                          BEÍRATÁSA

 

                                                                     Pilis városában

a következő időpontokban történik:

 

2022. május 9.              8.00-16.00 óra között

2022. május 10.            8.00-16.00 óra között

2022. május 11.            8.00-16 00 óra között

 

A beíratás helye:

Pilisi Játékország Óvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2011. évi CXC. tv. 8. §)

A kijelölt szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78.).

A kérelmeket postai úton tudja a szülő elküldeni a kérelmező adataival és a gyermekének adataival, elérhetőségének feltűntetésével, valamint a területi védőnő vagy az óvodavezető véleményének kikérésével és megküldésével.

A kérelmeket a Pilisi Kirendeltségén (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) is leadhatják személyesen, ügyfélfogadási időben.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodaköteles gyermek külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára a következő linken érhető el az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A nyilatkozatot a szülő köteles bemutatni az óvodai intézmény részére!

 

A nevelési év első napja 2022. szeptember 1, utolsó napja 2023. augusztus 31.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az óvoda nevelhet.

 

Pilis Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

A beiratkozáshoz Pilis város honlapjáról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, a „JELENTKEZÉSI LAP”.

 

A gyermek beíratásához közös szülői felügyelet mellett mindkét szülő jelenléte szükséges.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

-       a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

-       a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

-       a gyermek TAJ kártyáját,

-       a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-       igazolást a védőnőtől arról, hogy a gyermek a kötelező oltásait megkapta,

-       a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

-       amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

-       amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

-       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének bemutatása

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

A jelen Hirdetmény az óvodában, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve, valamint Pilis város honlapján, a www.pilis.hu oldalon kerül meghirdetésre, amelyet a Képviselő-testület 90/2022. (III.24.) sz. határozatával fogadott el.

2021. december 5., vasárnap

Tájékoztatás rendkívüli szünet elrendeléséről

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA MESERÉT TAGINTÉZMÉNYBEN ( cím: 2721 Pilis, Kávai út 19. feladatellátási hely azonosítója: 002; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.12.06.-2021.12.11. közötti időszakban
a KISCSIKÓ csoport vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Azon gyermekek akik 2021. december 2-án és december 3-án nem voltak a csoportban és igénybe kívánják venni az óvodát, azoknak csak ügyeletet tudunk biztosítani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése és a fent idézett Korm. rendelet alapján, figyelemmel az Nkt. 30. § (5) bekezdésében foglaltakra, a Hivatal felügyeleti szerveként utasította a Hivatalt, hogy a nevezett Intézményben észlelt koronavírusos megbetegedések miatt gyakorolja az Nkt. 30. § (5) bekezdése szerinti jogkörét, és rendeljen el rendkívüli szünetet.

December 13-án hétfőn jöhetnek az érintett gyermekek ismét az óvodába.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! Megértésüket köszönjük!
Orbán Péterné
intézményvezető

2021. november 23., kedd

Tájékoztatás COVID

 Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának alábbi döntéséről:

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy gyermeke a Pilisi Játékország Óvoda Margaréta csoportjában koronavírus pozitív személlyel került szoros kontaktusba 2021.11.19-n. Az érintett védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyeknek jelenleg hatályos eljárásrend alapján a pozitív személlyel történt utolsó találkozástól számított 10 napos járványügyi megfigyelést kell betartani, szigorúan otthon kell maradni 2021.11.28. 24.00 óráig.

Az érintettek nagy számára való

tekintettel a hatósági megfigyelésről szóló határozat kiadására nem kerül sor.
Minden védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy, aki a pozitív teszt eredményű személlyel kontaktusba került, fokozottan figyeljen a higiénés szabályok betartására!
Ha bármilyen, a betegséggel kapcsolatba hozható tünetet észlel, háziorvosával telefonon keresztül vegye fel a kapcsolatot.
A betegség leggyakoribb tünetei
•A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
•Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
•Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
•Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.
•Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Tisztelettel: Horváthné Heiszmann Mariann

közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

2021. november 16., kedd

 

Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradás) 
és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban
a 2022/2023 tanévre vonatkozóan


Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni. 

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai  Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai  nevelésiben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató és 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Honlapján érhető el:
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail:              ovoda@oh.gov.hu
telefon:             (+36-1)374-2310; (+36-1)374-2414; (+36-1)374-2268; (+36-1)374-2404

Kérelmező: a kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem tartalma: a javasolt kéreleműrlap már 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján. (www.oktatas.hu)
A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlettségi napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről. 
Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-ig lehet benyújtani. A január 18-i határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.

A kérelem beküldése:
  • az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY 
  • a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal Budapest 1982
A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!2021. november 11., csütörtök

 

Tájékoztatás a Márton napi lámpás felvonulás elmaradásáról

 

Kedves Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilisi Játékország Óvoda holnapra (2021.11.11.) tervezett Márton napi lámpás felvonulása elmarad mindhárom intézményben, mivel a koronavírus járvány okán az EMMI rendkívüli szünetet rendelt el egy csoportban.

Köszönjük a felajánlott süteményeket, de ebben a helyzetben ezeket sem tudjuk felelősséggel befogadni.

A tökfaragó versenyre behozott alkotásokat mindenkinek köszönjük! A délelőtt folyamán a gyermekek saját csoportjaikban elevenítik fel a Márton napi hagyományokat, melynek keretében értékeljük és díjazzuk a munkákat.

Kérünk mindenkit, hogy a kiírásnak megfelelően az intézményeket csak maszkban és gyermekenként egy felnőtt kísérettel látogassák!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzunk egymásra!

Megértésüket köszönjük!

Óvoda dolgozói