2018. június 14., csütörtök

Meghívó!


Tisztelt Szülő!


Pilisi Játékország Óvodába a 2018/2019-es nevelési évre újonnan felvételt nyert,és valamennyi előfelvételis nyilvántartásba vett gyermekek szülei számára tanévnyitó szülői értekezletet tartunk

2018.június 25-én (hétfő) 16.00 órakor

Pilisi Játékország Óvodában (Rákóczi út 42.),melyre szeretettel meghívjuk.

Tisztelettel kérjük Önöket,hogy a szülői értekezleten gyermekek nélkül vegyenek részt.


Pilis,2018.06.04.

Óvodavezetés

2018. április 19., csütörtök

Óvodai beiratkozás!                                                                                                                                                            


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
                                                          BEÍRATÁSA

                                                                     Pilis  városában
a következő időpontokban történik:

2018. április 23. 8.00- 16.00  óra között
2018. április 24. 8.00- 16.00 óra között
2018. április 25. 8.00-16.00 óra között
2018. április 26. 8.00-16.00 óra között

A beíratás helye: Pilisi Játékország Óvoda  2721 Pilis, Rákóczi út 42.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (2. sz. melléklet az erre vonatkozó kérelmet tartalmazza.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1., utolsó napja 2019. augusztus 31.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az  óvoda nevelhet.


Pilis  Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.


 A  beiratkozáshoz Pilis város honlapjáról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, a „JELENTKEZÉSI LAP”. (1. sz. melléklet)

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
-          a gyermek TAJ kártyáját,
-          a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
-          a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, illetve az oltási könyvét,
-          a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
-          amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
-          amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.
-          nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.


Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig
 dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat
 (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.
 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda
vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Pilis város
honlapján, a www.pilis.hu oldalon tájékoztatásul közöljük, azt a Képviselőtestület  316/2015.(XI.26.)
sz. határozatával fogadta el.